Welkom

Hartelijk welkom op de website van MeerTaal. MeerTaal is een inspirerend en onafhankelijk tijdschrift over taal in het basisonderwijs. Het richt zich op taaldidactiek in de breedste zin van het woord. MeerTaal biedt een mix van theorie en praktijk, bedoeld voor iedereen die betrokken is bij het primair onderwijs: leraren, taalcoördinatoren, directies en pabo-studenten en -docenten.

Bekijk alle Taal = Meer

Word abonnee

Bekijk hier de opties

Redactie

Neem contact op met de redactie
Artikelen in de categorie: Praktijkonderzoek ×
Praktijkonderzoek

Silke Vanparys

Silke Vanparys promoveerde op 20 oktober 2023 aan Universiteit Gent op haar onderzoek naar de effecten van interactief voorlezen aan het begin van het lager onderwijs (eerste en tweede leerjaar, groep 3 en 4). 

 

Praktijkonderzoek

Lieke Holdinga

Lieke Holdinga promoveerde op 17 november 2023 aan de Universiteit van Amsterdam met haar onderzoek naar effectieve benaderingen om leerlingen goede teksten te leren schrijven binnen elk vak.

 

Praktijkonderzoek

Suzanne Bogaerds-Hazenberg

Suzanne Bogaerds-Hazenberg promoveerde op 5 juni 2023 aan de Universiteit Utrecht met haar onderzoek naar effectief leesonderwijs op de basisschool. Kan aandacht voor tekststructuur positief bijdragen aan de leesvaardigheid van leerlingen?

 

Praktijkonderzoek

Elly Koutamanis

Elly Koutamanis promoveert 22 maart 2024 aan de Radboud Universiteit in Nijmegen met haar onderzoek naar hoe tweetalige kinderen in de basisschoolleeftijd woorden uit hun beide talen verwerken.

 

Praktijkonderzoek

Jeroen Steenbakkers

Jeroen Steenbakkers promoveerde op 13 april 2023 aan de Rijksuniversiteit Groningen met zijn onderzoek naar betekenisvol schrijfstijlonderwijs in het voortgezet onderwijs.

 

Praktijkonderzoek

Robert Chamalaun

Robert Chamalaun promoveerde op 3 maart 2023 aan de Radboud Universiteit met zijn onderzoek naar de relatie tussen grammatica en werkwoordspelling.

 

Praktijkonderzoek

Marlon Ruwette

Marlon Ruwette promoveerde op 26 januari 2023 aan de Rijksuniversiteit Groningen met haar onderzoek naar leesbevordering van fictie en non-fictie in de bovenbouw van het po.

 

Praktijkonderzoek

Patrick Rooijackers

promoveerde op 17 februari 2023 aan de Universiteit Utrecht met zijn onderzoek naar het tekstbegrip van vwo-leerlingen. Hij formuleerde aanbevelingen die ook voor het basisonderwijs belangrijk kunnen zijn.

 

Praktijkonderzoek

Suzanne de Leeuw

Suzanne de Leeuw is postdoctoraal onderzoeker bij ROA (Universiteit Maastricht) en Education Lab, en vertelt over het onderzoek dat zij en haar collega’s gedaan hebben naar leervertragingen tijdens de coronapandemie en de meest effectieve aanpakken om opgelopen achterstanden weg te werken.

 

Praktijkonderzoek

Sybren Spit

Sybren Spit is post-doc onderzoeker bij de Universiteit van Amsterdam en data-analist bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Hij was eerder ook post-doc onderzoeker bij de Universiteit Leiden. Zijn promotie-onderzoek over de rol van bewustzijn en uitleg wanneer kleuters grammaticale regels leren vo...

Praktijkonderzoek

Maaike Pulles

Maaike Pulles promoveerde op 9 december 2022 aan de Rijksuniversiteit Groningen op haar onderzoek naar de interactie tussen basisschoolleerlingen tijdens dialogisch lezen.

 

Praktijkonderzoek

Nina Sangers

Nina Sangers promoveerde op 30 maart 2022 aan de Universiteit Utrecht met haar onderzoek naar verhalende en stem-elementen in educatieve teksten.

 

Praktijkonderzoek

Chantal van Dijk

Chantal van Dijk promoveerde op 17 september 2021 bij de Radboud Universiteit met haar onderzoek naar tussen-talige invloed bij tweetalige kinderen.

 

Praktijkonderzoek

Mariëtte Hingstman

Mariëtte Hingstman promoveerde op 7 juni 2021 aan de Rijksuniversiteit Groningen op haar onderzoek naar de potentie van het programma Success for All (SfA) voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften. Taal en lezen staan centraal in SfA.

 

Praktijkonderzoek

Bas Baas

Bas Baas behaalde zijn master Communicatie- en Informatiewetenschappen aan de Rijksuniversiteit Groningen met scriptie-onderzoek naar online schrijfonderwijs tijdens de eerste coronasluiting. 

 

Praktijkonderzoek

Sophie Gruhn

Sophie Gruhn promoveerde op 7 juni 2021 aan de Radboud Universiteit met haar onderzoek naar een digitale toets die individuele instructiebehoeften van basisschoolleerlingen in begrijpend lezen inzichtelijk maakt. 

 

Praktijkonderzoek

Evelyn Bosma en Naomi Nota

Evelyn Bosma en Naomi Nota wonnen op 15 november 2020 de vijfde Klokhuis Wetenschapsprijs met hun onderzoek ‘Hoe lezen tweetalige kinderen in Friesland?’ Voor beide onderzoekers een bekend onderwerp: Evelyn promoveerde op 2 oktober 2017 aan de Fryske Akademy en de Universiteit van Amsterdam met haar onderzoek naar d...

Praktijkonderzoek

Martine van der Pluijm

Martine van der Pluijm promoveerde op 27 november 2020 aan de Open Universiteit op een onderzoek naar hoe leraren (zowel pedagogische medewerkers als leerkrachten) samen met laagopgeleide ouders kunnen werken aan de taalontwikkeling van jonge kinderen.

 

Praktijkonderzoek

Henriette Raudszus

Henriette Raudszus promoveerde op 7 september 2020 aan de Radboud Universiteit Nijmegen op haar onderzoek naar begrijpend lezen bij meertalige leerlingen in de bovenbouw van de basisschool.

Praktijkonderzoek

Myrthe Coret-Bergstra

Myrthe Coret-Bergstra promoveerde op 23 oktober 2020 aan de Universiteit Utrecht met haar onderzoek naar de invloed van het Nederlands op de Friese grammatica.

Praktijkonderzoek

Promotie van Anke Herder

Anke Herder promoveerde op 19 november 2020 aan de Rijksuniversiteit Groningen op haar onderzoek naar de interactie van leerlingen die samen schrijven tijdens onderzoekend leren.

Praktijkonderzoek

Promotie van Astrid Kraal

Astrid Kraal promoveerde aan de Universiteit Leiden op haar onderzoek naar de effecten van lezers- en tekstkenmerken op de verwerking van teksten.

Praktijkonderzoek

Annegien Langeloo & Liza van den Bosch

promoties vanuit taalonderzoek

Annegien Langeloo promoveerde op 17 september 2020 aan de Rijksuniversiteit Groningen met haar onderzoek naar meertalige en eentalige kinderen in de kleuterklas.

 

Liza van den Bosch promoveerde begin 2020 aan de Radboud Universiteit in Nijmegen met haar onderzoek naar begrijpend lezen bij beginnende lezers met ve...

Praktijkonderzoek

Schrijftandem – per twee aan de slag met schrijfstrategieën!

Het schrijven van teksten vinden Vlaamse leerlingen aan het eind van het basisonderwijs lastig. De auteur heeft in haar promotieonderzoek vanuit de Universiteit Gent geprobeerd hieraan iets te veranderen. Zij koos voor twee opties: instructie en samenwerken in tweetallen.

Praktijkonderzoek

Taalonderzoek in de praktijk: Annerose Willemsen en Rianne van Rooijen

Annerose Willemsen promoveerde op een proefschrift over haar analytische observaties van het effect van klassengesprekken over de informatieve teksten in geschiedenismethoden. Uit de literatuur bleek niet specifiek genoeg hoe leraren zo’n gesprek moesten uitlokken en zo faciliteren dat het tot verdieping van de kenn...

Praktijkonderzoek

Taalonderzoek in de praktijk: Inger van Gennep en Stiene Prinsen

Uit het praktijkonderzoek van Van Gennep bleek dat ondanks het belang van de beheersing van algemene en meer specifieke (school)taal bij rekenen-wiskunde, leraren onvoldoende aandacht hadden voor zowel begrip van die taal, als voor het zelf gebruiken van die taal door de leerlingen.
Uit het praktijkonderzoek van Pri...

Praktijkonderzoek

Uitgesproken mondelinge taalvaardigheid

In het schooljaar 2016-2017 is in opdracht van de Onderwijsinspectie een peilingsonderzoek naar mondelinge taalvaardigheid uitgevoerd. Dit onderzoek richtte zich op de vaardigheden spreken, luisteren en gesprek voeren, zoals die in de referentieniveaus 1F en 2F zijn beschreven. Het aantal leerlingen dat 2F haalt is ...

Praktijkonderzoek

Stelonderwijs: wat weten we uit onderzoek en praktijk?

De auteurs beschrijven wat bekend is over effectieve schrijfaanpakken en spitsen dit toe op wat leraren hiervan in hun praktijk bruikbaar vinden. Dit vertalen zij vervolgens naar stelonderwijs op de pabo. Door de schrijftaak persoonlijk en betekenisvol te maken en leerlingen kunnen samenwerken, blijkt dat de kwalite...

Praktijkonderzoek

taalonderzoek in de praktijk - Eline Prijs

Eline Prijs deed onderzoek in tweetalig primair onderwijs (Nederlands en Engels) naar de verschillen in taalgebruik tussen leerlingen met Nederlands als thuistaal en NT2-leerlingen. Hieruit bleek dat de beide groepen niet significant verschilden bij het vertellen van een verhaaltje in het Nederlands, maar dat de NT2...

Praktijkonderzoek

Taalonderzoek in de praktijk - Femke van der Wilt

Femke van der Wilt promoveerde aan de VU op de rol van communicatieve taalvaardigheid bij sociale afwijzing. Leidt een lager niveau van taalvaardigheid eerder tot sociale afwijzing dan bij kinderen die dit lagere niveau niet hebben? In de literatuur is vrijwel alleen de woordenschat onderzocht. Daarom onderzocht zij...

Praktijkonderzoek

Beter tweedetaalleren met handen en voeten?

De dissertatie van de auteur over het effect van Total Physical Response (TPR) beschrijft dat de verschillende aanpakken geen effect hadden op het resultaat op woordenschattoetsen. Wel bleek het apart nemen van de betreffende kleuters voor woordenschatuitbreiding en hen dan alle aandacht geven effectief. Een laptop ...

Praktijkonderzoek

Taalonderzoek in de praktijk: Harry Stokhof

Harry Stokhof promoveerde juni 2018 aan de Open Universiteit op het proefschrift: “How to guide effective student questioning?” een onderzoek naar de begeleiding van vraaggestuurd onderwijs.
Leraren hebben hiervoor een flexibele ondersteuning nodig, die enerzijds structuur geeft om voorkennis te verkennen, leervrage...

Praktijkonderzoek

Taalonderzoek in de praktijk: Nicole Swart

Nicole Swart is in december 2018 gepromoveerd aan de Radboud Universiteit. Zij onderzocht de rol van woordenschat bij het begrijpen van teksten in de midden- en bovenbouw van het basisonderwijs. Daarbij heeft zij ook gekeken naar de invloed van cognitieve factoren op de ontwikkeling van begrijpend lezen. Een focus o...

Praktijkonderzoek

Het taaltraject

Hoe pabostudenten van hogeschool Saxion in Deventer een-op-een nieuwkomers helpen met hun verwerving van de Nederlandse taal.

Praktijkonderzoek

Ontwikkelschool (J.H. Snijdersschool in Rijswijk ZH) in de kijker

Deze school doet als ontwikkelschool voor het vak Nederlands mee met de ontwikkeling van Curriculum.nu. Een van de leraren van de school beschrijft hoe ze dit traject aangrijpen om binnen het leergebied Nederlands de spelhoeken te verrijken en verdiepen en de kwaliteit van de eigen teksten van de leerlingen te verbe...

Praktijkonderzoek

Taalonderzoek door Rosa Teepe

Promotie aan de Radboud Universiteit (2018) op basis van onderzoek naar de rol van ouderbetrokkenheid in de voorschoolse educatie. Met name het effect van het gezinsgerichte programma VVE Thuis op de woordenschat van peuters is onderzocht en bleek aantoonbaar.